KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş. (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 İşbu Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) KVKK bağlamında ŞİRKET merkez ve şubelerinde, MOOBLE HOUSE showroomlarında, merkez ofis lokasyonlarında (bina içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark, güvenlik, kat koridorları, ortak alanlar,  yemekhane ve ziyaretçi bekleme salonu alanlarında) kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile tarafımızca hazırlanmıştır.

 İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.mooblehouse.com  adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 Kişisel verileriniz, 
•    Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, 
•    Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması, 
amaçlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:
•    Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; 
•    Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili mevzuat hükümleri ve yasal yükümlülükler gereği mahkemelerin, resmi kurumların hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla, 
•    Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde aktarılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla görüntü kaydı yapılarak otomatik yolla toplanmaktadır. 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.mooblehouse.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Huzur Mah. Ayazağa Cad. 4B/601 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] veya [email protected] elektronik posta yoluyla yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunluluğu mevcuttur. 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş vekâletname bulunmalıdır.

Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 7. maddesinin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on (10) sayfaya kadar ücret alınmayacak, on (10) sayfanın üzerindeki her sayfa için ilgili Tebliğ’de belirtilen tutarda işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir. 

Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması durumunda veya diğer hallerde gerekçelendirmek suretiyle başvurunuzu reddetme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirket, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince; başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. 

6. KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE MUHAFAZASI 

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş.

Mersis No. 0925-0718-1480-0001